پینگو و داداش کوچولو در حال آجر بازی بودند که دوست پینگو از راه می رسه و ازش می خواد که با اسکوتر بازی کنن پینگو هم داداشش رو تنها میزاره و میره بازی و.....