معرفی آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) از برادران امامزاده داوود (ع) که در تهران روستای سنگان بالا قرار دارد در سری برنامه های سایه های سبز.