سید اولاد عالم مصطفی برگزیده...تاج گل بر سر نهاده رنج تنهایی کشیده....نام پاک و پر فروغش گوهر دریای سینه....اولین خورشید مکه آخرین ماه مدینه....