توی قلب خسته ی من تپش سبز دعا نیست....تو نمازم تو سجودم صدای ربنا نیست....تو که بارون محبت روی خاک مهربونی....عطر شیرین شفایی وقتی آیه ای می خونی.....