پینگو با داداش کوچولوش قایم موشک بازی میکنه و میره توی صندوقچه قایم می شه اما داداش کوچولو نمی تونه اونو پیدا کنه و فکر می کنه پینگو گم شده و....