پینگو و دوستاش مشغول قایم موشک می شن پینگو سر میزاره اما پینگو دلفین رو پیدا می کنه و نوبت دلفین میشه که سر بزاره و.....