لالایی کویر بخواب ای گل گل زیبا.... لالالا...لالالا...گل سوسن گل مریم گل مینا.... به روی مثل ماه تو....ستاره می زنه سوسو... لالایی بسیار زیبای گل و ماهور کاری از سارا نامجو