دختر خوبم ناز و عزیزم...پسر ریز و تر و تمیزم...آفتاب سراومد..مهتاب می تابه...بچه ی کوچیک آروم می خوابه...لالالایی....لالالایی....