اختاپوس از کار خسته شده و منتظره که شیفت کاریش تموم بشه و قتی شیفتش تموم شد رقیب دوران دبیرستانش اسکولیوم رو در راه دید و در مقابل اون خودش رو صاحب رستوران جا زد ورقیبش تصمیم گرفت به رستورانش بره اما.....