شب تو آسمون ماه هم خوابیده...لحافی از ابر رویش کشیده...از توی جنگل از اون پایینا..صدایی میاد صدایی تنها...ماه مهربون دستش می گیره...یه چتر ابری تا پایین می ره.....