اگر می خواهند به سوریه حمله کنند هدف تصرف سوریه نیست. بلکه هدف برقراری آشوب در آن و تقسیم کشور به دو نیمه است و به این شیوه آنها سراسر خاورمیانه را کنترل می کنند ... / بخش سوم مستند چالش بزرگ با موضوع سوریه