فراز های از صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) که از خداوند می خواهد ما را از محبان پیامبر قرار دهد و از بندگان شایسته قرار دهد...