ویدیوی از درد دل های مادری مهربان با جنازه فرزند شهیدش و این مادرصبور، شهید شدن فرزندش را با افتخار به او تبریک می گوید . این ویدیوی زیبا برگرفته از سایت نصر تی وی است .