مهمترین پایه قیام علیه ستم وحدت است ، چون وحدت فکری مهمترین وحدت است وحدت حوزه و دانشگاه از ضروریات انقلاب است . علامه جوادی آملی از ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه سخن می گویند.