سفیر سابق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و مدیر مرکز پژوهش های شرکت نفتی یونیکال به نحو بارزتری از نیت واقعی آمریکا از حضور همه جانبه اش در خاورمیانه پرده برمی دارد ... / بخش دوم مستند چالش بزرگ با موضوع نفت