در مدرسه یه دانش آموز جدید وارد می شه پینگو دوسنداره کسی پیشش بشینه و جاش تنگ بشه اما آقای معلم میگه اون دانش آموز تازه وارد یش پینگو بشینه پینگو هم شروع می کنه به لجباز یکردن با اون ولی....