برای اینکه من خاک تو باشم چقدر سرو و صنوبر هدیه دادم ، چقدر خون پای آزادی من ریخت چه نخلایی که بی سر ایستادند ... ترانه زیبای نخل ایستاده با صدای سعید شهروز