به اداره پلیس فکس می رسه که باید الباندیتو رو باید دستگیر کنن این ماموریت رو به گربه بی باک میسپارن در راه گربه بی باک با جاده ی خراب روبه رو می شه و تصمیم می گیره با موش کوچولو بقیه راه رو پیاده برن اما این یک دام بود......