یا غریب الغرباء بده در راه خدا/ یا معین الضعفاء بده در راه خدا/ تو پناه همه ای پسر فاطمه ای/ نظری کن به گدا بده در راه خدا ... نوحه سینه زنی واحد با نوای سید مهدی میرداماد در روز 27 صفر.