مورکی و پورکی می خوان میوه سر درخت رو بچینن اما قدشون نمی رسه با دوستاشون تصمیم می گیرن روی دوش هم سوار بشن و.....