برای رویش مجدد مو در محل زخم چه باید بکنیم ؟ پاسخ سوال را از زبان آیت الله دکتر ضیایی می شنویم