نیک و نیکو مشغول گرده جمع کردن بودند که هوا بد شد و کم کم طوفان شد نیک و میکو به دنبال پیدا کردن سر پناه رفتند تا اینکه ......