دوخت و تکمیل مدل یقه بلیزرکه بخش برش و الگوی این مدل یقه در بخش قبل توضیح داده شد همراه با نکات دوخت به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما