در سری آموزش های بافتنی این بار آموزش یک مدل شنل زیبا با میل و با حضور خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس