طریقه الگو و برش مدل یقه بلیزر که دوخت و تکمیل آن در ادامه توضیح داده می شود همراه با نکات دوخت به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما