مظهر ذات خدایی یا علی/ مشگل گشایی یا علی .نرمش باستانی با همراهی مرشد شیر خدا.