ذاکر اهل بیت در رابطه با اثرات محرم و به خصوص دهه اول در زندگی انسان ها و اینکه چرا این آثار در کل سال در زندگی ها جریان ندارد می گوید ...