علمدار وری بیرقه وردار / سپهدار بیا مشکنه وردار/تو علمدار سپاه لشگر شیر براری/تو عزیز مصطفی (ص) و نور چشم مرتضایی(ع) ...مراسم عزاداری امام حسین (ع) در لرستان .