کلیپی در زمینه انحرافات نوین عزاداری و مسخره بازیهای من درآوردی گروهی جاهل به اسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام و تبعات آن در تخریب چهره تشیع در جهان .