هر فرد صفات مختلف خود را که نیمی از پدر و نیمی از مادر دریافت کرده است به نسل های آینده خود انتقال می دهد. روی هر کروموزوم هر فرد ژن هایی است که کنترل کننده برخی صفات می باشند