خلق عجیب و غریب نقاشی آرژانتینی با اشک چشم که رنگ های مایع رو از طریق بینی به مجرای چشم وارد میکند و بعد تبدبل به اشک و با آن نقاشی میکشد