cAMP شما می توانید نحوه عملکرد پیام رسان ثانویه را در فیلم ذیل مشاهده کنید.