اولین مذاکرات هسته ای ایران با شش کشور موسوم به 1+5 برگزار شد بعد از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل و دومین سخنرانی در مورد خلع سلاح شیمیایی بیشتر نگاههای متوجه مذاکرات ایران با 1+5 است و چگونگی پیشبرد ایران در این مذاکرات که ....