در این کلیپ تعدادی از لاک پشت های نوزاد را مشاهده می کنید که پس از آنکه سر از ماسه ها بیرون آوردند به سرعت خود را به آب می رسانند تا زندگی در آب را تجربه کنند...