سیستم پاراسمپاتیک: فیبرهای این سیستم از طریق برخی اعصاب جمجه ای و همچنین از طریق دومین و سومین اعصاب نخاعی خاجی و گاهی اولین و چهارمین اعصاب خاجی از پایینترین بخش نخاع خارج می شوند. حدود 75درصد از اعصاب پاراسمپاتیک در اعصاب واگ قرار دارند.