سیستم سمپاتیک: این اعصاب سمپاتیک در نخاع همراه با اعصاب نخاعی از بین قطعه ی اول سینه ایT1 و قطعه ی دوم کمری L2 منشا می شود. تقریباً اعمال این سیستم مخالف با اعمال سیستم پاراسمپاتیک است.در جدول 1می توانید برخی از این تفاوتها را ملاحظه کنید