اجسام پاچینی بلافاصله زیر پوست و هم در عمق بافت ها بدن قرار دارند. آن ها فقط توسط فشار موضعی و سریع تحریک می شوند. ( مربوط به درس 16 )