قاتلی که یک دقیقه پس از اجرای حکم اعدامش توسط خانواده مقتول بخشیده شد...