بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان اتریشی در دل اروپا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند ... کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت