- با استاد شیرچی همراه می شویم با مشق شعری از سهراب سپهری