مشق دیگری از مشاقی های عشق را با استاد و قلم زرینش را با هم ببینیم