هشت رقیب انتخاباتی با تجربیات فراوان با روش های ساده و البته پیچیده تبلیغاتی کمربند رو برای انتخابات محکم کردند تا در این ماراتون تیلیغاتی نظرات را جمع کنند فکر می کنید این 8 رقیب از چه روش هایی استفاده می کنند ....