احساس تکلیف 686 نفر برای .../ پس از باران!!/ دیر نشده .../ اندر احوالات آرامش/ فقط برای شادی روح حکیم !!/ ماجرای بای و رحیمی/ قانون برای همه!!/کله پاچه اینترنتی و اینترنت حلزونی!!/ سیستم علی اصغری بهتر بود!/ مدال بلورین تقدیم به .../