آموزش دوخت بته جقه در کار ظریف و شیک سرمه دوزی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم