تزئین میوه های خمیری که با خمیر گل چینی ساخته شده و تزئین شده است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم