مادر ای کیوسان از محلی می گذشت که صدای یک بچه رو شنیدن که همراه خواهر کوچولوش داشت گریه می کرد وقتی کنار دختر کوچولو و بچه رفتند ..... کارتون خاطرانگیز ای کیوسان مرد کوچک