ای کیو وقتی از خواب بیدار شد سایو جان رو دید و سایو جان فوراً از ای کیو یه معما پرسید بعد از جواب معما ای کیو متوجه شد عروسک باران گم شده و ... ادامه داستان رو خودتون ببینید