آشنایی با الگوی لباس های بی ساسون و چگونگی طراحی این الگو از زبان استاد راوندی.