بیت ولا یا حسن پر شده از فرشته.... این خونه با خندهات خوشتر از بهشته.......جهان منور شده... زمین معطر شده... فاطمه مادر شده ... ... فاطمه مادر شده ...مولودی بسیار زیبا به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی(ع)