گزارشی از آخرین وضعیت پیشکسوت فوتبال ایران "همایون بهزادی" و که هم اکنون به علت بیماری در بیمارستان بستری می باشند.